Kendi Kendine Öğrenme – Kitap

Aypay, A.(ED.) (2016). Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Türkiye’de eğitim ve okul söz konusu olduğunda, akla öncelikle öğretmenler ve öğrenciler gelir. Eğitimde nitelik tartışmaları gündeme geldiğinde de aynı şekilde öncelikle öğretmenlerin ve öğrencilerin niteliği tartışılır. Hâlbuki bir okulun başarısında öğretmenler kadar hatta onlardan daha fazla etkili olabilecek birileri vardır. Bunlar, o okulu yöneten insanlar; müdür ve müdür yardımcılarıdır. Okul yöneticilerinin okul başarısı ve eğitimin sonuçlarıyla öğrenci başarısı üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Bir okulda öncelikle olumlu bir öğrenme ikliminin hazırlanması ve sürdürülmesi gerekir. Okul müdürünün asli görevi ise herkesin zevkle çalıştığı ve öğrendiği bir okul ortamı hazırlamak ve bunu sürdürmektir. Bu kitap eğitim yöneticiliği, maarif müfettişliği, müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, il-ilçe millî eğitim müdürlükleri ve müdür yardımcılıkları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez örgütü yöneticiliğine seçme, atama ve yetiştirme uygulamalarını içermektedir. Diğer yandan, eğitim yöneticiliği ile maarif müfettişliği için hizmet-öncesi ve iş başında yetiştirme programları olarak görülen eğitim yönetimi lisansüstü programları, sertifikalandırma süreçleri, farklı ülkelerdeki uygulamalar, eğitim yöneticilerinin okuldaki rolleri, etik konuları ve özel eğitim kurumları yöneticiliği de ayrı ayrı ele alınarak bütüncül bir bakış oluşturulmaya çalışılmıştır.

http://www.pegem.net/kitabevi/196317-Turkiye-de-Egitim-Yoneticiligi-ve-Maarif-Mufettisligi-kitabi.aspx

1


Baş, D. (2013). İstanbul’un 100 Okulu. İstanbul: İBB Kültür A.Ş. Yayınları.

İstanbul eğitim alanında da Osmanlı devrinin en önemli şehri olmuştur. Müslüman toplum 18. yüzyıla kadar medreseler ve mahalle mektepleriyle eğitimlerini sürdürürken, Ermeni, Rum ve Yahudi toplumları yahut ülkede yaşayan yabancılar da kendi okullarını açabilmişlerdir. İmparatorluk politikası doğrultusunda meyledilen Batılılaşma hareketleri eğitim sistemini de etkilemiş ve özellikle Tanzimat sonrası bu tarzda eğitim veren okullar eğitim vermeye başlamıştır.

İstanbul’un 100 Okulu kitabı, şehrin eğitim hayatına tarihiyle ve burada yetişen isimleriyle damgasını vurmuş okulları bir araya getiriyor. Bu çalışmada İstanbul’un eğitim tarihini incelerken aynı zamanda sosyal, kültürel ve politik olarak geçirdiği değişimi gözlemleme imkânı bulacaksınız.

http://www.istanbulkitapcisi.com/magaza/istanbulun-100-okulu-derya-bas-p515.html#urunhakkinda

2


Bolman, L. G., & E.Deal, T. (2013). Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

1984 yılında ilk basımı yapılan Lee Bolman ve Terrence Deal’in en çok satılan kitaplar arasında yer alan bu eser alanında bir klasik olmuştur. Kitap dörtlü çerçeve modeli ile örgütleri fabrikalar, aileler, ormanlar, tiyatrolar veya tapınaklar olarak incelemektedir.

* Yapısal Çerçeve: Sonuç almak için gruplar ve takımlar nasıl örgütlenir ve yapılandırılır?

* İnsan Kaynakları Çerçevesi: Örgütler çalışan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl tasarlanır, insan kaynakları yönetimi nasıl geliştirilir, pozitif yönde kişilerarası ve grup dinamikleri nasıl oluşturulur?

* Politik Çerçeve: Güç ve çatışmayla nasıl başa çıkılır, koalisyonlar nasıl oluşturulur, politik beceriler nasıl geliştirilir, iç ve dış politik ortamlarla nasıl baş edilir?

* Sembolik Çerçeve: İşe amaç ve anlam katan bir kültür nasıl oluşturulur, örgütsel drama, iç ve dış izleyiciler için nasıl sahnelenir, takım ruhu gelenek, tören ve hikâyelerle nasıl oluşturulur

Bu yeni baskı hem özel hem de kamu ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan zengin örnekler içermektedir. Buna ek olarak, kitap yenilenmiş içeriği ile kendi kendini yöneten takımlar, drama ve kurumsal teori konularında genişletilmiş tartışmalar içermektedir. Ayrıca, değişim kuramları, “düşünmeden düşünmenin gücü” süreci, “siyah kuğular” ve “eşcinsel hak mücadeleleri” ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. Öğretim elemanları rehberine internet üzerinden ulaşılabilir.

http://www.seckin.com.tr/kitap/n/211574451/title/organizasyonlari-yeniden-yapilandirmak-lee-g-bolman.html#


3


Bruner, J. (2014). Eğitim Süreci. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bruner bu eserinde şöyle diyor: “..İster bilginin sınırında olsun, ister ilköğretim 3. sınıfta entelektüel etkinlik, her yerde aynıdır. Masasında ve laboratuvarında biliminsanı her ne yapıyorsa, böyle bir etkinlikle uğraşan kişinin benzer bir düzen içinde çalışması gerekir. Bu şekilde uğraşılan disiplin ilgili doğru anlayışa uiaştırabiiir. Biliminsanı ile okul çocuğunun etkinliği arasındaki farklılık etkinliğin türünde olmayıp, derecesindedir”. Bruner, burada öğretim programlarının çocukların sezgilerini erken yaşlarda geliştirecek şekilde tasarlanması gerektiğini ikna edici bir şekilde savunmaktadır. Önsözde düşünce hayatının gelişiminde en fazla etkili olan üç biMminsanın Jean Piaget, Noam Chomsky ve Claude Levi-Strauss olduğunu da ifade etmektedir. Bu kitap, eğitim sürecinin hedefleri ve yöntemleri konusunda eğitimcilere bir kaynak olmaya devam edecektir.

http://www.pegem.net/kitabevi/46329-Egitim-Sureci-kitabi.aspx

4


Bumin, K. (1998). Batı’da Devlet ve Çocuk. İstanbul: Patika Yayıncılık.

Eğitim/öğretim sistemini, okul sorununun özüne inerek tartışabilmenin kuramsal anahtarlarını sunan, temel bir elkitabı…
Kürşat Bumin, bir ‘klasik’ sayılabilecek bu kitabında din/devlet/aile/sivil toplum ekseninde oluşan bu tartışmanın Batı’daki gelişimini, kuramsal çeşitliliğiyle ortaya koyuyor.
Bumin’in, ülkemizde, böyle bir tartışma ortamından yoksun biçimde süregiden eğitim kısır döngüsünü, devlet ve ideolojik aygıtları bağlamında irdelediği, ‘okulumuz, resmi ideolojimiz ve politika’ya övgü’ adlı kitabı daha önce Patika’dan çıktı.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/batida-devlet-ve-cocuk/24228.html

5


Bumin, K. (1998). Okulumuz, Resmi İdeolojimiz ve Politikaya Övgü. İstanbul: Patika Yayıncılık.

Öğretim sisteminin iflas ettiği bir dönemde, kendini ya da çocuklarını kandırak istemeyenlerin mutlaka okuması gereken bir kitap… 8 mi, 5+3 mü gibi acınacak sığlıkta tartışmalarla oyalanmak yerine, okul sorununun özüne inme zamanı hala gelmedi mi? Kürşat Bumin burada, ‘okulumuzu’ ve ‘resmi ideolojimizi’ karşılıklı bağlantıları içinde ele alıyor. Özgür birey ve düşüncenin karşısına dikilen tabuları, strateji ve politikaları didikliyor.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/okulumuz-resmi-ideolojimiz-ve-politikaya-ovgu/24227.html

6


Deryakulu, D., & Kuzgun, Y. (2014). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

İnsanlar arasında sayılamayacak kadar çok farlılık olması eğitimcileri hem her öğrencinin bireysel yetenekleri ve isteklerine hem de toplumun olanakları ve gereklerine uygun eğitim ortamları ve öğretim programları hazırlama sorumluluğu yüklemektedir. Eğitim ortamlarında bireylere tasarlanan davranışları kazandırmak için yapılan işlemlerde başarı, her birinin yapısının böyle bir uygulamaya ne derece uygun olduğunun bilinmesine bağlıdır. Bu gerçeği gören eğitimciler, öğretme/davranış değiştirme işlemlerinde etkili olan belli başlı kişilik özelliklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve eğitim ortamlarında uygulanması konularında araştırmalar yapmışlardır ve yapmaya devam etmektedirler.

Bu eserde bilişsel özellikler olarak zekâ, öğrenme biçimi, önbilgi, ilgi, güdülenme, duyuşsal özellikler olarak öz yeterlik inançları, denetim odağı, içe dönüklük/dışa dönüklük, epistemolojik inançlar ve cinsiyet algısı gibi eğitimde başarıyı etkileyen konular ele alınmıştır. Her konu, alanında yetkin yazarlar tarafından, yurt dışında ve yurt içinde yapılmış araştırmaları içerecek şekilde kapsamlı ve kolay anlaşılır bir üslupla yazılmıştır. Bu niteliği ile “Eğitimde Bireysel Farklılıklar” eğitim ve psikoloji alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrenciler için yararlı bir kaynaktır.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Egitimde-Bireysel-Farkliliklar/Egitim-Basvuru/Egitim/urunno=0000000155131

7


Dewey, J. (2015). Okul ve Toplum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

John Dewey 1859–1952 yılları arasında yaşamış olan ünlü Amerikan filozof ve eğitimcidir. 1896 yılında Chicago Üniversitesi’nde kurduğu “Laboratuvar Okulu” ile eğitim dünyasında bir çığır açmış ve bu okulda dört-on dört yaş grubundaki çocuklara aktif öğretim yöntemleri doğrultusunda eğitim vermiştir. 1920’lerden itibaren deneyimlerini paylaşmak ve eğitim sistemlerini incelemek amacıyla çeşitli ülkelere eğitim seyahatleri yapmıştır. Eğitim seyahatleri yaptığı ülkelerden biri de Türkiye’dir. Dewey, Atatürk’ün davetiyle Türk Eğitim Sistemi’ni incelemek üzere iki ay süreyle (19 Temmuz–10 Eylül 1924) Türkiye’ye gelmiştir.

Ülkemizdeki incelemelerinin sonucunda bir rapor yayınlamıştır. Yayınladığı rapor Atatürk döneminde eğitim sisteminin yapılandırılmasında ana dayanak noktalarından birini teşkil etmiş ve eğitimle ilgili olarak yapılan birçok reforma da esin kaynağı olmuştur. Okul ve Toplum Dewey’in 1899’da Chicago Üniversitesi’nde verdiği üç konferanstan ve Elementary School Research adlı dergide yayınladığı üç makaleden oluşmaktadır. Elinizdeki bu kitap 1929 tarihinde H. Avni Başman tarafından yapılmış “Mektep ve Cemiyet” adlı çevirisinin günümüz Türkçesine uyarlanmış halidir. Kitap; Okul ve Toplumsal Gelişim, Okul ve Çocuğun Hayatı, Eğitimde Savurganlık, İlköğretimin Psikolojisi, Froebel’in Eğitim Prensipleri, İşe Katılımların Psikolojisi, Dikkatin Gelişimi ve İlköğretimde Tarihin Amacı adlı bölümlerden oluşmaktadır.

Bu bölümlerin yanı sıra kitap içerisinde Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanlarından Mehmet Emin Erişirgil’in John Dewey’in felsefe anlayışıyla ilgili olarak kaleme aldığı Osmanlıca metnin günümüz diline aktarılarak verildiği bir bölüm de bulunmaktadır.

http://www.pegem.net/kitabevi/4278-Okul-ve-Toplum-kitabi.aspx

8


Ensari, H. (2004). 21.yy.Okullar İçin Kıyaslayarak Öğrenme. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Global rekabet ortamında dünya ölçeğinde başarıyı yakalamak ve sürdürebilmek tüm ülke ve kurumların hedefidir.

Rekabet avantajı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumların kazanılması ve sürekli olarak geliştirilebilmesi için doğru olanları doğru biçimde öğrenmek ve doğru hedefleri belirleyerek yapılması gerekenleri doğru biçimde gerçekleştirmek gereklidir.

Bu kapsamda öğrenme hızımız çevrenin değişimi ve rakiplerin öğrenme hızından daha fazla olmalıdır. Bu öğrenmenin kaynağı ise rakiplerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, uygulamalarımız, hatalarımız ve başarılarımızdır.

Günümüzde bu hedefe ulaşabilmenin doğru yollarını bulmakta ve gerçekleştirebildiğimiz başarının doğru değerlendirilebilmesinde kullanılan en etkili yönetim araçlarından biri bir iç ve dış öğrenme süreci olan kıyaslamadır (benchmarking).

Bu kitap, kıyaslamanın temellerini, okullarda sürekli iyileştirme aracı olarak kullanarak başarılı olmak isteyen tüm eğitim kurumları yöneticileri ve çalışanları için özgün ve pratik bir araştırma olacaktır.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/21-yy-okullari-icin-kiyaslayarak-ogrenme/61261.html

9


Erdoğan, İ. (2002). Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

“Okul Yönetimi ve öğretim Liderliği” Türkiye’deki eğitim, öğretim ve okul sistemini irdeleme ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacak bilgi ve yaklaşımları içermektedir.Genel yöneticilik ve liderlik tanımları altında okul yönetiminin kuramsal temellerinin tarihçesi verilmekte; değişik yönetim yaklaşımları ve değişik yönetici türleri anlatılmaktadır. Eğitim yönetimi için de geçerli olabilecek yönetim süreçleri ele alınmaktadır.Doç. Dr. İrfan Erdoğan’ın bu çalışması stratejik politikalar geliştirme ve kararlar alma durumunda olan üst düzey yöneticiler ve uygulamada sorumluluk üstlenen okul yöneticileri, öğretmenler ve tüm eğitimciler için bir kaynak niteliğini taşıyor.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Okul-Yonetimi-ve-Ogretim-Liderligi/Irfan-Erdogan/Egitim-Basvuru/Egitim/urunno=0000000055828

10


Gümüş, A. (2015). Türkiye’de Eğitim Politikaları . Ankara: Nobel Akademi Yayınları.

Arife Gümüş’ün editörlüğünde alanında uzman bir yazar kadrosunun vücuda getirdiği Türkiye’de Eğitim Politikaları kitabı İlem kitaplığı arasında yayımlandı. Kitap, Türkiye’de eğitim meselesine çok yönlü bir bakış sağlamayı amaçlıyor.

Ülkelerin ekonomik büyüme, sosyal bütünleşme, eşitlik politikaları ve yoksullukla mücadele politikalarında merkezi rol oynayan eğitim, küreselleşme ile birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok coğrafyada eğitim politikalarını önemli ölçüde etkilemiştir. Hem bireysel yaşamı hem de toplumu derinden etkilemesinden dolayı Türkiye’de eğitim politikalarındaki değişimin parametrelerini çok yönlü, çok boyutlu olarak ele alınması ihtiyacının karşılanması üzerine hazırlanan kitabın, öğrencilere, konuyla ilgili araştırmacılar ve meraklı okuyuculara hitap etmesi amaçlanıyor.

http://www.ilem.org.tr/m/903/892/turkiye-de-egitim-politikalari

11


Illich, I. (2014). Okulsuz Toplum. İstanbul: Şule Yayıncılık.

“Okullaştırma, eğitimle aynı anlama mı gelmektedir? Kesinlikle hayır. Herkes gün be gün bir şeyler öğrenmektedir. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz, yaşamımızda okullaşmanın direk ve derin bir etkiden son derece yoksun olduğunu görürüz. Bu durumda iki soru ortaya çıkmaktadır: Her toplumda okullaşmaya bu derece büyük bir önem ve prestij kazandıran nedir? Eğitimin işlevi bir şüphe içeriyorsa, okullaşma gerçekte ne anlama gelmektedir?Ivan Illich, bu eserinde okulun, statükonun korunmasına vesile olan araçlardan biri olduğundan dolayı bu prestije sahip olduğu yolundaki tezini kanıtlamaya çalışmaktadır. Ona göre günümüzdeki okullar eğitimi açısından etkisiz olduğu kadar, bölücü bir nitelik de taşımaktadırBasındanOkullaşmaya karşı eleştirilerini Okulsuz Toplum adıyla kitap haline getirmesi ve Celebration of Awareness’in yayımlanması ile Illich’in görüşleri çok daha geniş bir çevrede tanınmaya başlamıştı. CIDOC 1970’li yıllarda entelektüel düzeyde uluslararası saygınlığı olan bir odak oldu. Ancak Illich’in çalışmalarını eğitim dışındaki konulara kaydırmaya başlaması ve Latin Amerika’ya eskisi gibi misyonerlerin gitmemesi nedeniyle CIDOC’un etkinliği inişe geçti.1980’lerden sonra Illich Meksika, ABD ve Almanya’da çalışmalarını sürdürdü. ABD’de Penn State Üniversitesi’nin Felsefe ve Bilim, Teknoloji ve Toplum bölümlerinde konuk öğretim üyesi olarak ve Almanya’da Bremen Üniversitesi’nde Illich’in fikirleri çevresinde bir araya gelen “Oranlılık Üzerine Araştırmalar Döngüsü” adlı bir grupla birlikte çalıştı. Son yıllarda Oakland’da yaşıyordu ve çalışmalarını ‘oranlılık’ kavramı üzerine yoğunlaştırmıştı. Illich, en başta toplumsal cinsiyet üzerinden bölünmüş bir toplumsal yapıda oran duygusunun kaybolduğunu savunuyordu

http://www.idefix.com/Kitap/Okulsuz-Toplum/Ivan-Illich/Arastirma-Tarih/Sosyoloji/urunno=0000000155421

12


Kant, I. (2010). Eğitim Üzerine. İstanbul: Say Yayınları.

Elinizdeki kitapta, başta metafiziğin ve meselelerinin temellendirilmesi olmak üzere, bir ömür tabii ve beşeri bilimlerin ilk ilkelerinin tespitiyle uğraşmış olan Kant gibi bir düşünürün bu defa çocuğun, doğumundan eğitime ihtiyaç duymayacağı çağa gelinceye kadar tabi tutulması gereken talim ve terbiye sürecinin sadece esaslarını değil, bunların nasıl uygulanacağını da gösterdiğini göreceksiniz.

“Ancak aynı zamanda bütün akıllı varlıklar için genel bir yasa olmasını isteyebileceğin maksime göre eylemde bulun!” düsturunu ahlakının temel ilkesi yapmış bir düşünürün bununla yetinmeyip, “Ne var ki çocukların sadece uy-sallaştırılması yeterli değildir; çünkü onların düşünmeyi öğrenmesi daha büyük önemi haizdir. Düşünmeyi öğrenerek insan keyfi, gelişigüzel değil, sabit, değişmez ilkelere göre hareket etmesini öğrenmeye başlar” diyerek ilkeli insanların oluşturacağı bir toplum için sadece nutuk atmakla yetinmeyip bilfiil elini taşın altına koymuş olduğunu göreceksiniz.

Ve eğitim gibi güç ve çetin bir meselenin, özünden ve ağırlığından bir şey kaybetmeksizin, herkesin rahatça anlayacağı şekilde ele alınıp anlatıldığını gördüğünüzde derin ve esaslı bir düşünmenin bir ülkenin başına gelebilecek en büyük devlet olduğunu teslim edeceksiniz.

http://www.idefix.com/Kitap/Egitim-Uzerine/Immanuel-Kant/Felsefe/Felsefe-Bilimi/urunno=0000000323384

13


Mintzberg, H. (2014). Örgütler ve Yapıları. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Örgütler ve Yapıları örgüt ve yönetim politikası alanında klasik eserler arasında gösterilmekte olup en temel kaynaklardan biridir. Yazarı Henry Mintzberg, Harvard Business Review tarafından dünyanın en etkili 50 yönetim düşünürü arasında gösterilmektedir. Bu eser, alanda akademik çalışmalar yapacaklar için bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitap ayrıca, örgütleri analiz etmede çok faydalı analitik inceleme araçları sunmaktadır. Türkçede yönetim, liderlik ve örgütsel davranış alanında birçok kaynak yayımlanmış ve çevrilmiş olmasına karşın, bu çalışmalar ya teorik bir perspektiften yoksun ya da tamamen pratik uygulamalara odaklanmaktadır. Bu kitap, hem teorik bilgiye ihtiyaç duyanlar hem de pratik olarak örgütlerin nasıl çalıştığını anlamak isteyen herkese yeterince kavramsal ve teknik bilgi sağlamaktadır. Kitap, örgüt ve yönetimi yeni öğrenmeye başlayanlarla, kendini bu konuda yeterli hissedenlere ve kendini akademik olarak oldukça yetkin hissedenlere de okudukça farklı bakış açıları kazandırabilecek bir kaynaktır. Örgüt ve yönetim alanında Türkçe yayımlanan en önemli birkaç kaynak arasında rahatlıkla gösterilebilir çünkü bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.
Elinizdeki bu kitap, örgüt yapısının çözümlenmesi üzerine derin bir teorik bilgi içermekte olup söz konusu yapılara ait bilgileri oldukça yalın bir şekilde, çizimler, şekiller, akışlar ve örneklerle anlatmaktadır. Yazar, bu kitapta örgütlere yönelik basit yapı, makine bürokrasisi, profesyonel bürokrasi, bölümlenmiş biçim, esnek yapı ve sonuç beşgeni olarak adlandırılan farklı türdeki yapılardan bahsetmektedir. Buna ek olarak bu örgüt yapıları arasında farklı ihtiyaç ve baskılar altında ortaya çıkabilecek melez yapıları da açıklamaktadır. Bu kitap, söz konusu yapıları koordinasyon mekanizmaları, iletişim sistemleri, uzmanlaşma, davranışın biçimlenmesi, eğitim ve doktrinleme, birimlerin oluşumu, birimlerin büyüklüğü, karar, planlama ve kontrol mekanizmaları aracılığıyla; örgütün yaşı, büyüklüğü, çevresi gibi durumsal faktörler bağlamında detaylı bir biçimde açıklamaktadır. Bu açıdan özellikle işletme, kamu yönetimi, eğitim yönetimi, endüstri mühendisliği, sağlık idaresi, insan kaynakları alanlarında yararlı olabilecek bir kaynaktır. Kısaca organizasyonlar ile ilgili her alanda; kamu ve özel sektör çalışanları, akademisyenler, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim alan öğrenciler, yaşadıkları toplumda yer alan kurumların yapısı ve işleyişini merak eden ve anlamak isteyen kişiler için faydalı olabilecek bir eserdir.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Orgutler-ve-Yapilari/Henry-Mintzberg-Mintzberg/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Yonetim-Is-Gelistirme-Kalite/urunno=0000000594110

14


Russell, B. (2001). Eğitim Üzerine. İstanbul: Say Yayıncılık.

Çağımızın etkili ve sıra dışı bu yapıtında Russell, çocuğu ailenin ve dinsel otoritenin kayıtsız şartsız boyunduruğuna sunulmaktan kurtarabilecek bir eğitim çağrısında bulunuyor. Russell bu yapıtında, “eğer tüm eğitim, sevgiyle ele alınan bilgi temelinde yükselirse toplum iyiye doğru değiştirilebilir” düşüncesini savunuyor. Şu da dikkat çekicidir ki Russell’ın en yöntemsel yapıtı olan Eğitim Üzerine, içerdiği özgün ve çarpıcı görüşleri, savunduğu tezleriyle günümüzde de geçerli ve zorunlu olan bir çağdaş eğitim bildirgesidir.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Egitim-Uzerine/Bertrand-Russell/Felsefe/Felsefe-Bilimi/urunno=0000000624922

15


Northouse, P. (2014). Liderlik Kuram ve Uygulama. İstanbul: Sürat Üniversite Yayınları.

Dünya genelinde 1.000’in üzerinde yüksekokul ve üniversite tarafından kabul gören ve piyasaya öncülük eden bu kitap başarısını, erişilebilir tarzda liderlikle alakalı başlıca kuram ve modellerin akademik olarak güçlü bir şekilde açıklanmasına ve öğrencilerini uygulama konusunda yardımcı olan pratik alıştırmaların özgün bir şekilde birleştirilmesine borçludur. Her bir bölüm öğrencilerin farklı kuramları kıyaslamasına imkan sağlayan uyumlu bir yol takip eder. Her bölümdeki üç örnek olay, ele alınan kuramlar üzerine uygulama imkanı sunmaktadır.

https://www.kabalci.com.tr/surat-universite-yayinlari/peter-g-northouse/liderlik-9786055301408.html

16


Sönmez, V. (2008). Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bu yapıt, geleceğin olası eğitim sistemleri üzerinde bilim kurgusal bir çalışmadır. Şimdiden bazı eğitim sistemlerinin gerçekleşmekte olduğunu görebiliyoruz.
Programlandırılmış eğitim ile programlandırılmış bilgisayarlı eğitim bu sava örnek olabilir. Geleceğin yaşamını büyük oranda etkileyecek değişkenler, bilim ve teknikte gelişmeler, bilgiye ulaşma, kullanma, değerlendirip geliştirme, insanın çözmek durumunda olduğu sorunlar ve gereksinimleri, kendini gerçekleştirme olarak dört boyutta toplanabilir.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/gelecekteki-olasi-egitim-sistemleri/25656.html

17


Stephen P. Gordon, Gordon, J. M., & Glickman, C. D. (2014). Denetim ve Öğretimsel Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kitapta öğretimsel denetim, öğretme ve öğrenmenin sağlanmasına destek olarak ele alınmakta ve öğretimsel liderlik ile eş anlamlı görülmektedir. Bu, denetim ve öğretimsel liderlik sürecinde, denetmenlerin yanı sıra öğretmen ve diğer eğitimcilerin de rolü olduğu anlamına gelmektedir.

Gerek üniversitelerin eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki lisansüstü programlarında gerekse Milli Eğitim Bakanlığının hizmet içi eğitimlerinde bu kitaptan yararlanılması önerilmektedir. Kitabın genel yaklaşımı olan gelişimsel denetimin ve dokuzuncu baskıda ilk kez yer verilen devingen okulların, eğitim ve okul yöneticileri ile araştırmacıların ilgisini çekeceği düşünülmektedir. Farklı eğitim sistemine ilişkin gözlemlere dayanmakla birlikte, okurlar özellikle kitapta yer verilen rol oynama ve yansıtıcı alıştırma etkinliklerinde kuramla uygulamayı birleştirme fırsatı bulabileceklerdir.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Denetim-ve-Ogretimsel-Liderlik/Carl-D-Glickman/Egitim-Basvuru/Ders-Kitaplari/Egitim-Ders-Kitaplari/urunno=0000000616989

18


Turan, S. (2014). Eğitim Yönetimi Teori, Araştırma ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Türkiye’de eğitim yönetimi alanında üretilen bilimsel bilgi birikimi belli bir seviyeye ulaşmıştır. Bununla birlikte başka ülkelerin sosyal, ekonomik, politik ve eğitimsel bağlamında geliştirilen teori, model ve uygulamaları eğitim yönetimi çalışmalarında esas almak bizi taklitte boğulmaya götürmektedir. Kendi eğitimsel sorunlarımızdan yola çıkarak, belli teori, paradigma, veya tipolojileri Türkiye’nin özgün bağlamında yorumlamak zorundayız. Özge bir deyile kendi okul teorimiz, insan ve öğretmen telakkimiz ile yeni bir uygarlık tasarımımızda okul ve eğitim yönetiminin rolünü yeniden düşünmek zorundayız. Eğitim yönetiminde neyin iyi (ontolojik soru) ve neyin doğru olduğu (epistemolojik soru) alanın üstesinden gelmesi gereken başlıca felsefi sorundur.

Elinizdeki bu kitap uzun bir çabanın sonucunda yazıldı. On iki bölümden oluşan bu çalışmada, yönetim biliminin alanı ve kapsamı, örgütsel yapı, eğitim örgütlerinde güç ve politika, iletişim, çatışma yönetimi, okullarda karar verme, insan kaynağının yönetimi, örgütsel değişim, liderlik, devlet ve eğitim, eğitim yönetiminde değerler, eğitim yönetiminde güncel tartışmalar ve ilgili konular etraflıca incelenmeye çalışılmıştır. Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulma adlı bu eserin, eğitim yöneticileri, eğitimde politika yapıcılarla alana ilgi duyan öğretmen ve lisansüstü eğitim yapan öğrencilere katkı vermesi beklenmektedir.

http://www.pegem.net/kitabevi/172997-Egitim-Yonetimi-Teori-Arastirma-ve-Uygulama-kitabi.aspx

19


Yiğit, B., & Bayrakdar, M. (2016). Okul – Çevre İlişkileri. Ankara: Pegem Akademi  Yayıncılık.

Çevre, çocuğun eğitim sürecinde aileden sonra gelen en önemli faktör olmasına rağmen, informal özelliğinden dolayı genellikle ikinci planda kalmıştır. Çocuğun eğitimine bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşıldığında, okulların sadece bilgi aktaran kurumlar olarak işlevini sürdürmesinin değişen çevre koşulları ve anlayışlar ile birlikte geçersiz duruma geldiği artık bilinmektedir. Okulların başarılı olabilmesi için; iç verimliliğinin yanında çevre ile eşgüdüm sağlaması, çevreyi yakından izlemesi, çevre ile olan iletişimini sağlıklı bir temele oturtması gerekmektedir. Okullar, hedeflerini çevresi ile paylaştığı ve bu hedefler konusunda yakın çevresini bilgilendirdiği sürece, çevre örgütlerden gerekli desteği alabilecek ve çıktılarında hedef aldığı niteliği elde edebilecektir. Bu eserde özellikle okul ve çevre arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı olarak yürütülebilmesi için öğretmen ve yöneticilere örnek olaylarla da desteklenen bilgiler sunulmuştur. Çevre ile ilişkilerini düzenlemede daha başarılı olabileceklerine katkı sağlayacak ve pratik olarak uygulayabilecekleri birçok form geliştirilmiştir.

http://www.pegem.net/kitabevi/1679-Okul-Cevre-Iliskileri-kitabi.aspx

20


Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2015). Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama (Çev. Ed. Selahattin Turan). Ankara: Nobel.

Eğitim yönetimi alanının başlıca eserlerinden biri olan “Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama” adlı bu kitap, örgütsel davranış ile ilgili teori, araştırma ve uygulamaları en kapsamlı şekilde analiz eden çalışmadır. Kitapta yer alan her bir teorik bakış açısı, uygulamadan örnek olaylarla desteklenmekte olup eğitim yönetimi öğrencilerine, okulda karşılaşılan problemleri çözmeye dönük temel ilke ve perspektifler sunmaktadır. Yedinci Baskı Hakkında: Örnek Olaylar: Bu baskıya, altı yeni örnek olay çalışması eklenmiştir. Söz konusu bu örnek olaylar, teori ile uygulama (gerçek dünya) arasındaki uçurumun, öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için hazırlanmıştır. Ayrıca kitab ın sonunda, “Liderlik İçin Örnek Olaylar” başlığı altında yeni örnek olaylara yer verilmiştir. Kuramdan Uygulamaya: Her bir bölümün sonunda, “Kuramdan Uygulamaya” başlığı altında yeni metinler eklenmiştir. Söz konusu başlık altında, eğitim yönetimi ile ilgili teorilerin etraflıca anlaşılması için uygulamaya dönük bazı tartışma ve inceleme soruları da eklenmiş bulunmaktadır. Temel Varsayımlar ve İlkeler: Her bir bölümün sonunda, “Temel Varsayımlar ve İlkeler” başlığı altında bir kısım yer almaktadır. Bu kısımda, konu ve bölümle ilgili ana hatların gözden geçirilmesi için bazı ipuçları, temel kavramlar ve işlevleri listesi yer almaktadır. Güncel Gelişmeler ve Araştırma: Kitabın sekizinci bölümünde, standartlar ve değerlendirme hareketi ile ilgili yeni gelişmeler; ikinci bölümde, yapılandırmacılık ve yapılandırmacılıkla ilgili yeni bakış açıları; üçüncü bölümde, okulu etkinleştirme ve alt yapı oluşturma; beşinci bölümde, örgütsel sağlık ve ör gütsel sağlık indeksi gibi güncel gelişme ve konulara yer verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, 225’den fazla çalışma, teori ve modeller analiz edilmiş ve uygulamaya dönük bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. Eğitim Yönetimi Kitabının Sürekliği ve Niteliği: Bu çalışma; eğitim yönetimi alanında, teori ve uygulamaya dönük, en kapsamlı literatür taraması ve incelemesini içermektedir. Bu kitap, örgütsel politika, örgütsel iklim ve okul etkiliğine ilişkin en kapsamlı, güncel bilgi, araştırma ve gelişmeleri ele almakta ve irdelemektedir. Sosyal Sistem Yaklaşımı: Bu kitap, okulun dört temel bileşeni (yapı, kültür, birey ve politika) ile temel yönetim süreçlerini (karar verme, liderlik ve iletişimi) özetlemektedir. Her bir bölüm, yönetimin teorik temellerini incelemekle ile başlayıp, konu ile ilgili ampirik araştırmaların analizi ile devam etmekte ve uygulamaya dönük pratik önerilerle son bulmaktadır. Karar Verme: Özellikle gelecekte okul müdürü olacaklar için, okulda karar alma sürecine öğretmenlerin etkin katılım sürecinde izlenecek stratejiler, basit karar verme modelleri ile karar vermenin kavramsal çerçevesi ve temel ilkeleri bu kitapta yer alan diğer önemli bir özelliktir.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/egitim-yonetimi-amp-teori-arastirma-ve-uygulama/143606.html

21


Randall,K.S.; Marshall,S.P.E; Joseph,P.F.(2013). Çatışma Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık

Çatışma konusundaki çalışmaları güncelleyerek ve bugüne kadar yapılanları harmanlayarak sunan bu kitap, ayrıca uygulamaya giriş kitabı olarak da pratik bilgiler vermektedir. Elinizdeki kitabın yalnızca iletişim uzmanları için değil herkesin yararlanacağı bir kaynak olduğu görülmektedir. Belki de kitabın en genel ve temel mesajı; çatışma yaşanmasının kaçınılacak bir şey olmaması, üstelik problemlerin üstünün örtülmesinin sakıncalı olması, çatışmanın da bir çözüme doğru ilerlemek için gerekliliğidir. Yapıcı bir biçimde yönetildiği takdirde belki de çözülemeyecek bir sorun bile olmayacaktır. Bu mesajın bizim kültürümüz bakımından çarpıcı olması söz konusudur ama üzerinde düşünerek değerlendirmekte de yarar vardır. Bizler acaba hiçbir çatışma olmasın diye mi büyütüldük? Hiç çatışmadan yaşayabiliyor muyuz? Bu mümkün mü? Çatışıyorsak neden adını açıkça koyarak, oturup bunu birlikte çözmeye yönelmeyelim?

http://www.dr.com.tr/Kitap/Catisma-Yonetimi/Joseph-P-Folg-Er/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Iletisim/urunno=0000000584215?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSHimiPSSmfWIx0ngcUAqJsqxcMtiBgpWQYBYrwizBrBoCRiHw_wcB

0000000584215-1


Andrew,P,J. (2014 ). Eylem Araştırması El Kitabı. Anı yayıncılık

Bu kitap, eğitim ortamında eylem araştırmasının nasıl yapılacağını anlatmaktadır. 15 bölümden ve eylem araştırması proje örneklerinden oluşan kitabın, araştırmacıların araştırmalarını bir metodolojiye göre düzenlemeleri ve dogmatik olmadan değerlendirme tutumlarını geliştirmeye yardımcı olması amaçlanmaktadır.Bilim, araştırma ve öğretim Eylem araştırmasına giriş Problem çözmek için eylem araştırması kullanmak Başlangıç Alanyazın taraması Veri toplama yöntemleri Veri analizi yöntemleri Eylem araştırmasında nicel yöntemler Araştırma değerlendirme, betimleme ve önerme Eylem araştırmasında bulguları rapor etme Eylem planınız Bir eylem araştırması raporu yazma Eylem araştırmanızı sunma Yüksek lisans tezi olarak eylem araştırması Mesleki büyüme ve gelişme için stratejiler, Ek: Eylem araştırması projesi örnekleri

http://www.dr.com.tr/Kitap/Eylem-Arastirmasi-El-Kitabi/Andrew-P-Johnson/Egitim-Basvuru/Egitim/urunno=0000000586037?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSQWyLGVyRPyRwHT_x25QDB4EBvJCkYoroXyRsYjGivxoCuBjw_wcB

0000000586037-1


Seth, G.( 2009). Takım Oyunu. Profil Kitap Yayın Evi

“Takım Oyunu hepimizin okuması gereken çok özel bir kitap. Her birimize, günümüzün yeni dünyasında nasıl liderlik yapacağımızı öğretiyor.” Eski ABD Senatörü Bill Bradley Takım, birbirine, bir lidere ve bir fikre bağlı, küçük veya büyük herhangi bir gruptur. Milyonlarca yıldır insanlar, dinî, etnik, politik, hatta müzikal takımlara katılmışlardır. Bu bizim doğamızdır. Bütün bu takımlara kim önderlik edecek? Web inanılmaz şeyler yapabilir, ancak liderlik sağlayamaz. Bunu aynı sizin gibi bir şey için tutkusu olan insanlar yapabilir. Şu anda bir fark meydana getirmek isteyen herkes için gereken tüm araçlar hemen yanıbaşında hazır. Günümüzde İnternet coğrafya, maliyet ve zamanla ilgili engelleri kaldırdı. Tüm bloglar ve sosyal network (şebeke) ağları, mevcut takımların daha da büyümelerine ve yeni takımların doğmasına olanak sağlıyor. Bu takımlar, iPhone’larını veya siyasî bir kampanyayı ya da küresel ısınmaya karşı yeni bir mücadele yöntemini benimseyen milyonlarca insandan oluşuyor. Takım Oyunu sizi, çalışanlarınızı, müşterilerinizi, yatırımcılarınızı, inananları, hobisi olanları, okuyucuları yönetmeniz için karşınıza çıkan fırsatları düşünmeye (gerçekten düşünmeye) sevkedecek… Kolay değil, ancak muhtemelen hayal ettiğinizden daha kolay

http://www.dr.com.tr/Kitap/Takim-Oyunu/Seth-Godin/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Yonetim-Is-Gelistirme-Kalite/urunno=0000000293530?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVS5Ed4VkKtxhcJ50xMjsoEOwKwcgmus2YM1TSOt4_A0xoCA73w_wcB

0000000293530-1


Binali, D. (2007). Örgüt Kültürü. Beta Yayınları

Giriş Kültür Kavramı, Tarihsel Süreçte Kavramın Gelişimi ve İçeriği Örgüt Kültürü

http://www.idefix.com/Kitap/Orgut-Kulturu/Binali-Dogan/Arastirma-Tarih/Sosyoloji/urunno=0000000253311?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSxKGlQ8ObnMDuzbzd5ewaES608hTayVvtV2_MgFt4xRoC5Ffw_wcB

0000000253311-1


Hasan Ş. (2014). Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga. İmge Kitapevi

Dünyada ve Türkiye’de yakın geleceğin kazananlarını ve kaybedenlerini belirleyecek olan yeni küresel siyasi – ekonomik paradigmanın nasıl biçimlendiğini bütün boyutlarıyla irdeleyen bir kitap

http://www.idefix.com/Kitap/Paradigmalar-Savasi-ve-Besinci-Dalga/Hasan-Simsek/Arastirma-Tarih/Politika-Arastirma/Dunya-Politika-/urunno=0000000587635

0000000587635-1


Dünyada Mentorluk Uygulamaları. Edt. Ramazan, Y.İbrahim K. Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitabın amacı dünyada farklı ülkelerdeki mentorluk uygulamalarının eğitim alanındaki örneklerini okuyuculara göstermektir. Türkiye’deki örneği ilk olan kitabın en önemli özelliği her ülkedeki mentorluk uygulaması ile ilgili bilgilerin o ülkede yaşayan ve sistemi iyi bilen akademisyenlerin aktarımlarıyla okuyucuya ulaştırmasıdır. Kitabın 11 farklı ülkedeki eğitim sistemi hakkında genel bir fikir vermesi açısından da karşılaştırmaları eğitim konusuna merak duyan araştırmacıların ihtiyaçlarına cevap vereceği umut edilmektedir.

http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/18052012125236D%C3%BCnyada%20Mentorluk%20Uygulamalar%C4%B1internet%20i%C3%A7in.pdf

1a


Özlem, B. ;Rıza, K.(2016). Mentorluk. Karesus Yayıncılık

Mentorluğu, mentorun kendi bilgeliğinin mentinin bilgeliğinin gelişimi için kullanılması süreci diye özetleyebiliriz. Mentor mentinin sorunlarına direk çözüm bulmaktan öte mentinin kendi yetkinliklerini geliştirip, kendi hedeflerini ve engellerini belirleyip gelişim sürecine mentinin kendisinin sahip çıkmasını da ön görmektedir.

Yumurtayı içeriden kıran civcivlerin daha sağlıklı olması gibi her birey de kendi engellerinin üstesinden geldiği ölçüde gelişir, güçlenir ve bir sonraki zorluğa daha hazır hale gelir. İşte bu bağlamda mentorluk, gelişimsel bir yaklaşımla son derece ihtiyaç duyulan ve hayatımızın birçok aşamasında fark yaratabilecek bir süreç olarak karşımıza çıkyor. Ancak yanlış yapılması durumunda mentiye ciddi zararlar verebilecek de bir olgu mentorluk.

İşte bu hassasiyet ile bütün boyutlarıyla ele alarak mentorluk ile ilgilenen herkes için yol gösterici olması gayesi ile bu kitabı yayına hazırladık. Hatta kendisini mentor olarak gören bütün liderlerimizin belli bir platformda buluşup tecrübelerini paylaşarak geliştirmeleri, bu vesile ile de toplumumuzun çok daha geniş bir kesimine mentorluk uygulamaları ile ışık olup yaşadığımız toplumda pozitif değişimin hızlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Lütfen sizler de mentorluk tecrübelerinizi veya mentorluk alanında tesbit ettiğiniz iyi uygulamaları bizlerle paylaşınız.

http://www.idefix.com/Kitap/Mentorluk/OzlemBalkan/Felsefe/Bilgelik/urunno=0000000716584?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSLQqbe3okX7gsVhZ35F8eIR3a_pm0RY9fZuQxGXl8-BoCDa3w_wcB

0000000716584-1


Kollektif. (2015). Eğitimde Mentorluk. Nobel Akademik Yayıncılık

Okulların çağdaş bir düzeye gelebilmesi için yöneticilerin ve öğretmenlerin yaşadıkları güçlükleri, uzman ve bu konuda deneyimli bireylerle paylaşıp çözüm aramaları gerekmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, göreve atandıktan sonra yaşadıkları zorlukları daha çok diğer yöneticilerden veya kendi okullarındaki meslektaşlarından sorup öğrendikleri ve birbirlerine gayriresmî olarak mentorlukta bulundukları bilinmektedir. Mentorluk, el yordamıyla yön bulmaktan veya problem yaratmayan bir çözümü uygulamaktan daha ilerisini vaadeden bir kavram olarak görünmektedir. Yeni göreve başlamış öğretmenlerin mesleklerinin ilk yıllarında okuldaki uygulamalardaki durumu görüp, gerçek şoku yaşadıkları ve bunu gidermek için güvenilir bir mentora ihtiyaç duydukları ve çoğu kez bu ihtiyacı gideremeyerek deneme-yanılmayla veya arkadaşlarını taklit ederek kendi öğretmenlik repertuvarlarını oluşturdukları bilinmektedir.

‘Mentorluk’, profesyonel eğitim ve rehberlik amacıyla kurulan kişisel bir ilişki olarak tanımlanmaktadır. Başarılı bir mentorluk ilişkisi, mentor ve hizmetalanın çeşitli aşama ve evrelerden geçtiği dinamik bir süreçtir. Mentorluğun önemli bir fonksiyonu hizmetalanlara, problemlere uzman çözümler bulan otonom profesyoneller olmalarında yardımcı olmaktır. Mentorluk etkileşim gerektirmekte, mentorlar hizmetalanlarla olan ilişkilerini karşılıklı güven, saygı ve profesyonelliğe dayalı olarak inşa etmek ve sürdürmek durumundadırlar. Bu tür davranışlar, mentorların hizmetalanların fikir ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlayabilecekleri ve hizmetalanları deneyimlerini dürüst bir şekilde paylaşmaları konusunda teşvik edebilecekleri bir ortam oluşturur. Okullar müdürlerin profesyonel gelişimi için öğrenme fırsatı sunan yerler olarak kabul edildiğinde, müdürlerin etkileşim sürecinde sadece mentorlarına değil aynı zamanda meslektaşlarına da güvenme ihtiyacında oldukları ortaya çıkmaktadır. Etkin liderleri, kendileri ve başkalarına olan inanç ve güvenleri yönlendirmektedir. Etkin mentorluk uygulamaları yeni öğretmenin “kendi profesyonel bilgisini inşa etmesine” yardımcı olmak gibi önemli bir işlevi de yerine getirmektedir.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Egitimde-Mentorluk/Kolektif/Egitim-Basvuru/Egitim/urunno=0000000543566?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSqjm-XJgnlFcIT-wE5oRhPBy09Iq_iPHgnFzGXys1JBoCRMfw_wcB

0000000543566-1


İbrahim, K.; Ramazan Y.; (2011).Öğretmen ve Yönetici Yetiştirmede Mentorluk. Anı Yayıncılık.

Kitap, okura mentorlukla ilgili temel kuramsal bilgileri ayrıntılı bir şekilde sunmanın yanında, uygulamanın içindeki öğretmen ve okul yöneticilerinin ağzından onların kariyerlerinin başlangıç yıllarında yaşamış oldukları sorunları ve örnek olayları da aktarmak suretiyle kuram ve uygulama arasındaki ilginç farklılıkları da göstermeyi hedeflemektedir.

https://www.ravzakitap.com/kitap/ibrahim-kocabas/ogretmen-ve-yonetici-yetistirmede-mentorluk.htm

1a


Selahattin T.; Aytaç A.(2015).Bir Anlam Köprüsü İnşa Etme Aracı Olarak Okullarda Etkili İletişim. Pegem Yayıncılık.

“İnsan; iki kapılı handa bir yolcu, yürüyen bir varlıktır. Bütün hayatını bu yolda ve handa, anlam üretme ve anlam köprüsü inşa etme üzerine kurar. Anlamı anlamak ve ortak bir anlam dünyası oluşturmak her insandan, kurumdan veya okuldan beklenen bir durumdur. Ortak bir anlam dünyası oluşturmadan ortak amaçlar etrafında toplanmak ve belli hedefi gerçekleştirmek veya bu yönde çaba sarf etmek mümkün değildir. Bütün hayatımız, çabalarımız ve deneyimlerimiz bize şunu göstermektedir: Yaşamın temelini iletişim oluşturur. Bir başka ifade ile bütün yaşam sürecinin niteliğini iletişim belirlemektedir.

İyi ve etkili okulları diğerlerinden ayıran en belirgin özellik, etkili iletişimdir. Etkili iletişimin egemen olduğu okullar, pozitif öğrenme ve yaşama atmosferine sahiptir. Elinizdeki bu kitapta, iletişimin temel kavramları, okul yaşamından örneklerle açıklanmakta ve etkili iletişim sürecinin temel bileşenleri tartışılmaktadır. Her okul, bu kitapta tartışılanları kendi bağlamında düşünmelidir. Okul yaşamının temelini iletişim oluşturur. İletişim, göründüğü kadar kolay bir süreç değil, üzerinde çalışılması gereken, bütün okul toplumunu oluşturan üyelerin bu konuda temel becerilere sahip olması gereken bir süreçtir. İnsan yaşamında okul ve sınıf büyük bir yer işgal eder. Buradaki yaşamın kalitesi ve niteliği gündelik yaşamdaki niteliğini de belirlemektedir. Bu sebeple bütün okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin, her şeyden önce iyi bir iletişimci olması zorunludur. Bu husus okul ve sınıf içi öğrenmelerinin iyileştirilmesi süreci ve çocukların özgün anlam ve hayal dünyaları oluşturmaları açısından büyük önem arz eder. Bu kitap, nitelikli bir okul yaşamının temel bileşeni olan etkili iletişim becerileri konusunda bütün okul çalışanlarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. “

http://www.idefix.com/Kitap/Bir-Anlam-Koprusu-Insa-Etme-Araci-Olarak-Okullarda-Etkili-Iletisim/Selahattin-Turan/EgitimBasvuru/Egitim/urunno=0000000635221?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSDyWrT3cxri6PW-q6lwWRRIdDNsBB7n1FcHbdru6AShoC-_Hw_wcB

0000000635221-1aa


Atilla Öner.(2016). İnsan Odaklı Proje Yönetimi. Pan Yayıncılık

Proje yönetimi, 21. yüzyılın başında tüm ülkelerdeki tüm kuruluşlar için büyük önem taşıyor. Projelerin %30-45’inin proje sahibini mutsuz edecek şekilde yarıda kalması, aslında büyük soruna işaret ediyor. Piyasada çok sayıda proje yazılımı bulunmakla birlikte, insanı sürece bilinçli bir şekilde katan yöntem eksikliği dikkati çekiyor. Yazılımın varlığı, projelerde karşılaşılan sorunların rahatça çözüleceği anlamına gelmiyor.

Bu kitapta tartışılacak yöntemin insan-odaklı olarak basit prensiplere dayanması uygulama kolaylığı yaratıyor. Kitabın içeriği, lisans ve lisansüstü düzeyde verdiğim “Proje Yönetimi” dersi çalışmaları ile çeşitli danışmanlık uygulamaları sırasında şekillendi. Kaynaklar listesinin geniş kapsamı, akademik araştırmalara yardımcı olabilir. Tümüne atıf yapılmış olmasa bile, şu veya bu şekilde kitaba etkisi olan tüm kaynaklar listelendi.

Endüstri mühendisliği yaklaşımıyla gerçekleştirilen çeşitli proje planlama çalışmalarına kitapta değinilmemekle birlikte farklı kaynaklara atıflar var. Kitabın ana amacı, proje yönetiminde başarıyı güvence altına alacak insan-odaklı araçların okuyucularla paylaşılmasıdır. Kitaptan yararlanmak için proje yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak gerekmiyor. Yazılım ve diğer sayısal tekniklerin kullanılması ihtiyacı başka yollarla giderilmeli. -M. Atilla Öner-

http://www.idefix.com/Kitap/Insan-Odakli-Proje-Yonetimi/M-Atilla-Oner/Egitim-Basvuru/Is-EkonomHukuk/Yonetim-Is-Gelistirme Kalite/urunno=0000000696005?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSemxjDSPMlcS5tjgvWIAoK_j0wYcTlmLm9qrmF-Lp7BoCVk_w_wcB

0000000696005-1


İsmet, B.(2008). Proje Yönetimi. Kariyer Yayınları

Modern organizasyonlarda, hemen herkes, unvanı ne olursa olsun, sonuçta bir proje yöneticisidir. İşlerinin çok büyük bir kısmını; amacı tanımlanmış, başlangıç ve bitiş tarihi belirli, özel nitelikleri olan projeler oluşturmaktadır. Projelerin başarısı, bu amaçla geliştirilmiş tekniklerin kullanılması kadar, yönetim anlayışına, yöneticilik becerilerine ve oluşturulan organizasyon kültürüne bağlı bulunmaktadır. Yöneticilik yetkinliklerinin güçlü ve organizasyonel etkinliğin yüksek olduğu projelerde başarı olasılığı çok yüksek olacaktır.

Bu kitap, iş yaşamlarını projeler içinde sürdüren yöneticilere doğru bir bakış açısı kazandırmak ve görevlerini kolaylaştırmak amacıyla yazılmıştır. Projelerin yönetim sorunlarını ele alan ve bir yönetici bakış açısıyla konuyu inceleyen bu kitap, tekniklerden çok yönetim sürecine odaklanmaktadır. Projenin ortaya konulmasından sonuçlandırılmasına ve sonrasına kadar süren proje yaşam evrelerinin mantıksal ve sistematik bir incelemesidir. Bu anlamda, konu ile ilgili kitapların ve eğitim programlarının çoğundan farklı bir yaklaşıma sahiptir. Yine, çoğu kitapların temel varsayımı olan büyük ölçekli, ileri teknoloji içeren projelerle de sınırlı kalmamaya özen gösterilmiştir. Her sektöre ve her ölçekteki projeye uyarlanabilir nitelikte uygulanabilir, yararlı bilgiler içermektedir.Kitap, geniş bir okuyucu kitlesine ulaşacak şekilde tasarlanmış, olabildiğince açık ve akıcı bir dille yazılmış, kolay okunan ve anlaşılan bir kaynak olma amacını taşımaktadır.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Proje-Yonetimi/Ismet-Barutcugil/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Yonetim-Is-Gelistirme-Kalite/urunno=0000000272441?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSbqt5IcaNaNovQ7FdAvSKHai197ck2WZctkCCv9NqXhoCEOrw_wcB

0000000272441-1


Tufan, A. Okul Merkezli Yönetim. Nobel Yayıncılık.

Okula Dayalı Yönetim ya da Okul Merkezli Yönetim özünde okula daha çok bağımsızlık ve özerklik verilmesi anlayışıdır. Okul Merkezli Yönetim, “Etkili Okul Hareketi” nin bugün geldiği son nokta olarak görülebilir.Okula Dayalı Yönetim, okul geliştirme yaklaşımlarından biri olup okulun nicel ve nitel olarak kaliteyi yakalaması anlayışı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, “Bir Kalite Okulu” yaklaşımı olarak okula dayalı yönetim özellikle de 1990’larda öne çıkan Toplam Kalite Yönetimi, öğrenen örgüt, stratejik yönetim ve planlama, dönüşümcü liderlik yaklaşımlarıyla da yakın ilişki içindedir.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Okul-Merkezli-Yonetim/Dr-Tufan-Aytac/Ders-Sinav-Kitaplari/Universite-Ders-Kitaplari/Ogretmenlik/urunno=0000000155755?gclid=CjwKEAjw7J3KBRCxv93Q3KSukXQSJADzFzVSXW6TFPHPqyl52Jm_WGfNj80b_XUU5IypHEA4oSkuQxoCsbTw_wcB

0000000155755-1


Rob More. (2015). Eğitim ve Toplum Eğitim Sosyolojisinde Sorunlar ve Açıklamalar. Paradigma Yayıncılık

“Eğitim ve sosyoloji anlayışımıza çok büyük bir katkı. Klasik sosyal bilimlerin genel çerçevesi dahilinde günümüzün eğitim sosyolojisi tartışmalarına odaklanıyor. Eğitim incelemelerine ilgi duyan herkesin okuması gereken bir kitap.

“Profesör Phil  Brown, Crdiff Üniversitesi“Bu kitap mevcut literatüre önemli bir katkıda bulunuyor. Birçok teorik bakış açısını eşine az rastlanır bir tutarlılık ve kuşatıcılıkla bir araya getiriyor. Yazar kompleks sorunların ve farklı düşüncelerin sentezini yaparak onları hünerle işliyor

Profesör Vanessa Smith Morest, Kolombiya Üniversitesi Eğitim ve Toplum eğitim sosyolojisine yüksek düzeyde anlaşılabilir bir giriş kitabıdır. Açık ve kavranılabilir; öğrencilere ve araştırmacılara eğitim sosyolojisindeki anahtar teorik perspektifleri ve kavram çerçevelerini takdim ediyor; çağdaş sorunlar ve tartışmalar için rehber niteliği taşıyor.

Bu kitap, sosyolojinin eğitim ile toplum arasındaki ilişkileri kavrayışımıza katkıda bulunma tarzlarının eleştirisini yapıyor; eğitim sosyolojisini hem klasik düşünürleri hem de çağdaş yaklaşımları ve sorunları ele almak suretiyle tarihsel derinliğiyle inceliyor. Yazar böylece eğitim sosyolojisi alanında günümüzde yapılan tartışmaları sosyal teorinin ve sosyal bilimlerinin genel çerçevesine yerleştiriyor. Görüşlerini tartıştığı düşünürler arasında Durkheim, Bourdieu ve Bernstein gibi büyük isimler var. Kitapta ayrıca eğitime ilişkin bir post-modernizm eleştirisi de var. Moore eğitim, ekonomi ve devlet ile sınıf ve okulun mikro süreçleri arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir analizini yapıyor. İlgi odağında sınıf, cinsiyet ve ırk eşitsizlikleri ve farklı sosyolojik bakış açılarının bu eşitsizlikleri ele alış tarzları var.

Eğitim ve Toplum eğitim ve sosyoloji konusunda temel bir metin olma potansiyeli taşıyor

https://www.nobelkitap.com/egitim-ve-toplum-282281.html

1aa


Celal Al-i Ahmed. (2017). Okul Müdürü. Büyüyen Ay Yayınları

Modern İran hikâyeciliğinin başta gelen yazarlarından biri olan Celâl Âl-i Ahmed, Şah döneminin itirazlı, dikbaşlı, sözünü esirgemeyen yazarlarındandır. Kısa ömrüne sığdırdığı farklı alanlarda çok sayıda eseri yanında Dostoyevski, Albert Camus, Sartre, Andre Gide, Ionesco’dan da çevirileri bulunmaktadır. Âl-i Ahmed daha çok hikâyeleriyle ön plana çıkmıştır.

Modern İran Edebiyatının en tanınmış yazarlarından olan Celâl Âl-i Ahmed sade dili, açık, net ve anlaşılır yazabilme özelliğiyle diğer yazarlardan ayrılmıştır. Siyasi görüşlerini ifade etmekten çekinmeyen, siyasilerin sorunlu adam olarak gördüğü Ali Şerîatî ile görüşen, dini konulardaki bazı eleştirileri dinsizlik olarak algılanan ama yine de düşüncelerini sansürlemeyen Âl-i Ahmed cüretkarlığını eserlerine de yansıtmıştır.

Öykülerinde oluşan ve daha önce yayınevimiz tarafından yayınlanan Yitip Giden Hayat isimli eseriyle okuyucularımızın tanıdığı Celâl Âl-i Ahmed’in Okul Müdürü isimli bu uzun öykü-kısa roman diyebileceğimiz eseri onun en meşhur ve en çok okunan hikâye kitabıdır.

https://buyuyenayyayinlari.com.tr/kitap/okul-muduru-celal-al-i-ahmed-9786059268905

OkulMuduru