Okulun ve Eğitimin Yönetiminde Whatsapp Gruplarının Kullanımına İlişkin Görüşler / Araştırma – 5

Okulun ve Eğitimin Yönetiminde

Whatsapp Gruplarının Kullanımına İlişkin Görüşler

Teknolojik gelişmeler hayatın birçok alanını etkilediği gibi eğitim ve okul yönetimi alanlarını da etkilemektedir. Okulların ve eğitimin yönetiminde iletişimi kolaylaştırmak için çeşitli teknolojik uygulamalar kullanılmaktadır. Bu uygulamalardan biri olan whatsapp, neredeyse her okul ve eğitim yöneticisinin kullandığı iletişim uygulamalarından biridir. Bu raporda okulun ve eğitimin yönetiminde whatsapp grubu kullanımına ilişkin Öncü Okul Yöneticileri Derneği üyelerinin görüşlerine yer verilmiştir. Rapor, dernek iletişim kanalları kullanılarak dağıtılan anketlere gelen yaklaşık 250 cevabı kapsamaktadır.

1: Anket katılımcılarının görev yerleri (%)

Soruya 249 katılımcı yanıt vermiştir. Anket katılımcılarının çoğunlukla okul yöneticisi ve öğretmenlerden oluştuğu görülmekle birlikte aralarında il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ve bakanlıkta çalışanların da bulunduğu saptanmıştır.

2: Anket katılımcılarının yöneticilik kıdemleri (%)

Soruya 228 katılımcı cevap vermiştir. Anket katılımcılarının %30’unun 1 ile 5 yıl; %21’inin 6 ile 10 yıl; %19’unun 11 ile 15 yıl; %9’unun 16 ile 20 yıl ve %18’inin 21 yıl ve üzeri görev yaptığı tespit edilmiştir.

3: Anket katılımcılarının üye oldukları whatsapp grup sayısı (%)

Şekil 3’te görüldüğü üzere soruya 247 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %36’sının 1 ile 3 arası; %38’inin 4 ile 6 arası; %12’sinin 10 ve daha fazla whatsapp grubuna üye oldukları tespit edilmiştir.

4: Whatsapp gruplarının kullanım amacının bilinme oranı (%)

Soruya 248 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %55’inin üyesi oldukları whatssapp gruplarının kullanım amacını bilmesi hususuna katıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte katılımcıların %19’unun tamamen katıldığı görülmüştür. Ayrıca katılımcıların %13’ünün ise üyesi oldukları whatsapp gruplarının kullanım amacını bilmesi hususuna katılmadığı görülmüştür.

5: Whatsapp gruplarının amacına uygunluğu (%)

Soruya 246 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %54’ünün whatsapp grubu kullanımının amacına uygun olduğuna katıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların %8’inin bu soruya tamamen katılıyorum cevabını verdikleri görülmüştür. Ayrıca %19’unun kararsız olduğu ve %12’sinin katılmadığı saptanmıştır.

6: Whatsapp grubu kullanımı memnuniyeti (%)

Soruya 246 cevap verilmiştir. Katılımcıların %54’ünün whatsapp grubu kullanımından memnuniyet durumuna katıldıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların %19’unun tamamen katıldığı görülmüştür. Ayrıca yanıtlayıcıların %14’ünün karasız olduğu ve %8’inin katılmadığı tespit edilmiştir.

7: Whatsapp gruplarındaki yazışmaların hukuki bağlayıcılığı (%)

Soruya 247 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %7’si tamamen katılmakta, %30’u katılmakta iken %17’si kararsız, %28 katılmamakta ve %16’sı hiç katılmadığını ifade etmektedir.

8: Whatsapp gruplarında yazışmanın uygunluğu (%)

Soru 246 kişi tarafından yanıtlanmıştır. Katılımcıların %14’ü katıldığını belirtirken %17’si kararsız olduğunu, %43’ü katılmadığını ve %19’u hiç katılmadığını ifade etmiştir.

9: Whatsapp gruplarında yazışmanın zaman, enerji ve kırtasiye masraflarını azaltması (%)

Soru 245 kişi tarafından yanıtlanmıştır. Katılımcıların %31’i tamamen katıldığını, %53’ü katıldığını ifade etmiştirler. Ayrıca katılımcılar arasında katılmayan, hiç katılmayan ve kararsız olanlar %15 olarak saptanmıştır.

10: Whatsapp gruplarındaki iletişim kazaları  (%)

Soruya 244 yanıt verilmiştir. Soru, katılımcıların %10’u doğrudan ya da dolaylı iletişim kazalarının yaşandığına tamamen katıldığını, %61’inin katıldığı, %13’ünün kararsız olduğu ve %13’ünün ise katılmadığını tespit etmiştir. Hiç katılmadığını ifade eden katılımcıların olduğu da görülmüştür.

11: Whatsapp gruplarının diğer kurum ve kişilerle iletişimi kolaylaştırması (%)

Soruya 245 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %21’inin whatsapp gruplarının okul ve eğitim yönetimi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimi kolaylaştırdığına tamamen katıldığını, %61’inin katıldığına ve %17’sinin kararsız, katılmadığını ve hiç katılmadığını ifade ettikleri saptanmıştır.

12: Whatsapp grupları kullanımına ilişkin yönerge gönderimi (%)

Soruya 246 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %12’sinin whatsapp gruplarının kullanımına ilişkin bir yönergenin tüm grup üyelerine iletilmesi hususuna tamamen katıldığı, %39’unun katıldığı, %13’ünün kararsız olduğu, %21’inin katılmadığı ve %13’ünün hiç katılmadığı tespit edilmiştir.

13: Whatsapp gruplarının zaman kaybına yol açması (%)

Soruya 244 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %18’inin whatsapp gruplarının zaman kaybına yol açması hususunda katıldığı, %20’sinin kararsız olduğu, %42’sinin katılmadığı ve %13’ünün hiç katılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca tamamen katıldığını ifade eden anket katılımcıları da mevcuttur.

14: Whatsapp grupları kullanımının günün belirli saatleri ile sınırlı olması (%)

Soruya 245 katılımcı yanıt vermiştir. Bu katılımcıların %22’si whatsapp gruplarının günün belirli saatleri ile sınırlı olmasına tamamen katıldığını, %40’ı katıldığını, %12’sinin kararsız olduğu, %18’inin katılmadığı ve %22’sinin hiç katılmadığını belirtmiştir.

15: Whatsapp gruplarına dâhil olunmadığında bireyin kendini baskı altında hissetmesi (%)

Soruya 245 katılımcı yanıt vermiştir. Bu katılımcıların %27’si whatsapp gruplarına dâhil olunmadığında baskı altında hissedilmesi hususuna katıldığı, %16’sının kararsız olduğu, %37’sinin katılmadığı ve %12’sinin hiç katılmadığı tespit edilmiştir.

16: Whatsapp guruplarındaki mesajlara cevap vermediğinde bireyin kendisini baskı altında hissetmesi (%)

Soruya 245 katılımcı yanıt vermiştir. Katılımcıların %23’ü whatsapp gruplarındaki mesajlara cevap vermediğinde kendini baskı altında hissetmesi hususuna katıldığını, %10’u kararsız olduğunu, %48’i katılmadığını ve %12’si hiç katılmadığını belirtmiştir.

17: Whatsapp gruplarında ileti-kanal-alıcı akışı (%)

Soruya 244 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %11’i whatsapp gruplarında iletişimin üç temel öğesi olan ileti-kanal-alıcı akışının sağlanması hususunda tamamen katıldıklarını, %62’si katıldıklarını ve %15’i kararsız olduklarını belirtmiştir. Ayrıca katılmayan ve hiç katılmayan yanıtlayıcılar da mevcuttur.

18: Evrak ve görüşlerin whatsapp grupları üzeriden takip edilmesinin güvenirliliği (%)

Soruya 244 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %21’i evrak ve görüşlerin whatsapp grupları üzerinden takip edilmesinin güvenirliliği hususunda katıldıklarını, %32’sinin kararsız olduklarını, %31’inin katılmadıklarını, %11’inin hiç katılmadıklarını belirttikleri görülmüştür.

19: Whatsapp ile resmi işlemlerin yürütülmesi internet ve cep telefonunu bağımlılığını artırdığı (%)

Soruya 244 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %16’sı whatsapp ile resmi işlemlerin yürütülmesinin internet ve cep telefonu bağımlılığını artırması hususunda tamamen katıldıklarını, %50’si katıldıklarını, %11’i karasız olduklarını ve %18’i katılmadıklarını belirtmiştirler.

20: Whatsapp gruplarının kullanılmasının yüz yüze iletişimi azaltması (%)

Soruya 243 yanıt verilmiştir. Katılımcıların % 9’u whatsapp grubu kullanımının yüz yüze iletişimi azaltması hususunda tamamen katıldıklarını, %46’sı katıldıklarını, %11’i kararsız olduklarını ve %28’i katılmadıklarını ifade etmiştirler.

21: Whatsapp gruplarına üyeliğin isteğe bağlı olması (%)

Soruya 244 yanıt verilmiştir. Katılımcıların %27’si whatsapp gruplarına üyeliğin isteğe bağlı olması hususunda katıldıklarını, %13’ü kararsız olduklarını, %37’si katılmadıklarını ve %17’si hiç katılmadıklarını ifade etmiştirler. Ayrıca tamamen katıldığını ifade eden yanıtlayıcılar da mevcuttur.

Yukarıdaki bulgular doğrultusunda okul ve eğitim yönetimi süreçleri bağlamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

 1. Whatsapp gruplarının kullanım amacının grup üyelerince bilindiği,
 2. Whatsapp gruplarının amacına uygun kullanıldığı,
 3. Whatsapp gruplarının kullanımından memnun olunduğu,
 4. Whatsapp gruplarındaki yazışmaların hukuki olarak bağlayıcı görülmediği,
 5. Whatsapp gruplarından yazışmanın uygun görüldüğü,
 6. Whatsapp gruplarından yazışmanın zaman, enerji ve kırtasiye masraflarını azalttığı,
 7. Whatsapp gruplarında doğrudan ya da dolaylı iletişim kazalarının yaşandığı,
 8. Whatsapp gruplarının, diğer kurum ve kişilerle iletişimi kolaylaştırdığı,
 9. Bazı okullarda whatsapp gruplarının kullanımına ilişkin bir yönerge tüm grup üyelerine iletilirken, bazılarında iletilmediği,
 10. Whatsapp gruplarındaki iletişimi takip etmenin zaman kaybına yol açmadığı,
 11. Whatsapp gruplarının günün belirli saatleri ile sınırlandırılması gerektiği,
 12. Whatsapp gruplarına dâhil olmayan üyelerin, üzerinde bu durumla alakalı baskı hissetmediği,
 13. Bireyin whatsapp gruplarındaki mesajlara cevap yazmadığında kendini baskı altında hissetmediği,
 14. Whatsapp gruplarında iletişimin üç temel öğesi olan ileti-kanal-alıcı akışının sağlandığı,
 15. Evrak ve görüşlerin whatsapp üzerinden takip edilmesinin güvenli görülmediği,
 16. Whatsapp ile resmi işlemlerin yürütülmesinin, internet ve cep telefonu bağımlılığını artırdığı,
 17. Whatsapp gruplarının kullanılmasının yüz yüze iletişim azalttığı,
 18. Whatsapp gruplarına üyeliğin isteğe bağlı olmadığı tespit edilmiştir.

Araştırma raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği