Yöneticilik Atölyeleri

Yönetici Atölyeleri, okul yöneticileri ve yönetici adaylarına hizmet eden bir yaşamboyu öğrenme merkezidir. Merkez, görevdeki okul yöneticilerinin profesyonel, kişisel ve kültürel gelişmelerine destek olacak eğitimler sunmaktadır. Ayrıca okul yöneticisi olmak isteyen adayların okul yöneticiliği mesleğine ilişkin yeterlikleri edinebilecekleri sistematik ve uygulamalı eğitimler de Merkez bünyesinde yer almaktadır. Eğitimler, genellikle cumartesi günleri gerçekleştirilmektedir. Protokol yapılan üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri bünyesinde de eğitimler açılacaktır. Okul yöneticilerinin ilgisini çekeceğini düşündüğünüz eğitimler vermek isterseniz, eğitim içeriğini bizimle paylaşabilirsiniz.

oncuyoneticiler@gmail.com


1- Zaman Yönetimi

Amaç: Zaman Yönetimi Eğitimi ile öznel zamanın verimliliğini artıracak bilgi, beceri ve tutumların edindirilmesi amaçlamaktadır. Zaman; bireyler, kurumlar ve toplumlar için geri getirilmesi mümkün olmayan bir hazinedir. Kişisel ve mesleki amaçlar zaman içinde ve onu verimli kullanarak gerçekleştirilebilir. Kayıplar ve pişmanlıkların temelinde de zamanı verimli değerlendirememe yatar. Devamını oku…>>>


2- Etkin Toplantı Yönetimi

Amaç: Okul yöneticilerinin yöneticilik becerilerine ilişkin öğretmenlerden gelen önemli şikayetlerden biri de okul yöneticilerinin verimli toplantı yönetme becerilerine ilişkindir. Toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, toplantının verimli bir biçimde yönetilmesi ve sağlıklı kararları alınması konusunda okul yöneticilerinin yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Devamını oku…>>>


3- Okulda Kriz Yönetimi

Amaç: Kriz nedir? Tehdit midir fırsat mıdır? Okullar için muhtemel kriz durumları nelerdir? Kriz sinyallerini alabilir miyiz? Krizlere hazırlıklı olmak için neler yapılmalıdır? Okulda kriz durumu nasıl yönetilir? Devamını oku…>>


4- Doküman Yönetimi

Amaç: Doküman Yönetimi eğitimi ile okul yöneticilerine kişisel ve kurumsal belgelerini koruma, arşivleme ve paylaşma bilgi, beceri ve tutumların edindirilmesi amaçlamaktadır. Çağdaş hayat kurumsallığı da beraberinde getirmektedir. Tarım toplumunda doğa ile bütünleşik yaşam biçimleri sanayi devrimiyle birlikte yerini kente özgü yeni kurumsal yapılara bıraktı. Bireyselliğin ve kurumsallığın ön plana çıktığı bu dönemde formel ve yazılı iletişim kanalları öne çıktı. Bu durum doküman/belge yönetimi alanının gelişmesini gerektirdi. Devamını oku…>>


5- Ortak Vizyon Belirleme ve Stratejik Planlama

Amaç: Stratejik planlama, kurum ve personelinin değişimi öngörerek geleceğe hazır olmayı ve kurumsal hedefleri etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaçlar. Planlama yapılmadığı takdirde zaten belirsiz olan geleceğe ilişkin etkinlikler hedefine ulaşmayacaktır. Stratejik planlama ise kapsamlılık, katılımcılık, esneklik ve öngörülebilirlik bakımından planlamanın çağdaş yorumudur. Bu eğitim, katılımcılarda strateji, planlama ve stratejik planlamaya ilişkin bilinç oluşturmayı ve etkili bir stratejik plan hazırlamaya yardımcı olacak bazı temel becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Devamını oku…>>


6- Mekanik Ahşap Model Yapım Kursu 

Amaç: Yetişkin bireylerde sergilenebilir veya kullanılabilir ahşap model tasarımı yeteneğini geliştirerek tasarladıkları modelleri üretebilme ve süsleme becerisi kazanmalarını sağlamak. Devamını oku…>>


 7– Okulda Süreç Yönetimi 

Amaç: Okullar çok ve farklı girdisi ve çıktısı olan örgütlerdir. İstenen sonuçların alınabilmesi, eğitim-öğretim süreçlerinin iyi yönetimine bağlıdır. Okullarda süreçler nelerdir? Süreçlerin paydaşları kimlerdir? Süreçlerin aşamaları nelerdir? Süreçler nasıl ölçümlenir? Eğitim öğretimin sürekli iyileştirilmesi için etkili bir süreç yönetimi nasıl planlanır ve uygulanır?  Devamını oku…>>


 8– Çatışma Yönetimi 

Amaç: Okullarda yönetici-öğretmen; öğretmen-öğretmen; öğretmen-öğrenci ve diğer muhataplar arasında yaşanan çatışmaları anlamak, çözmek ve okul başarısı için bir fırsat olarak değerlendirmek amacıyla izlenecek yol ve yöntemleri kapsar. Çatışmanın tanımı, türleri, müdahale aşamaları ve kritik durumlarda izlenmesi gereken yollar üzerinde durulur. Örnek olaylar üzerinden çatışma yönetimi uygulamaları yapılır.   Devamını oku…>>


 9– Swot Analizi 

Amaç: …..   Devamını oku…>>


 10– Takım Oluşturma ve Yönetme

Amaç: …..   Devamını oku…>>


 11– Proje Yönetimi

Amaç: …..   Devamını oku…>>


 12– Problem Çözme Teknikleri

Amaç: Problem çözme, bütün yöneticilerin başlıca sorumluluğudur (Hoy ve Miskel, 1987). Problem çözme sürecinin önemini bütün okul yöneticileri çok iyi anlamalıdır, çünkü okul yönetimi temelde bir problem çözme sürecidir. Yöneticilerin görevlerinin büyük bir kısmı problem çözme ile ilgilidir. Bu nedenle, okul yöneticileri kurumlarının karşılaştıkları problemleri tam olarak kavramalı, tanımalı ve yeni çözüm önerileri ortaya koymalıdırlar.   Devamını oku…>>


 13– Akademik Başarı: Tanımlama, İzleme ve Değerlendirme

Amaç: Akademik başarı nedir?  Nasıl tanımlanır, izlenir ve değerlendirilir? Akademik başarıyı izlemede okul yöneticilerinin görevleri ve sınırları nelerdir? Devamını oku…>>


 14– Öğretmen Değerlendirme

Amaç: …. Devamını oku…>>


 15– Mentorluk

Amaç: Katılımcıların mentorlük, mentor ve mentee kavramlarını, ilkelerini ve kurallarını anlamaları, eğitimde mentorlüğün aşamalarını bilmeleri, mentorlükte nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini kavramaları ve temel mentorlük yetkinliklerinin neler olduğunu fark etmeleri amaçlanmaktadır. Devamını oku…>>


 16– Kendi Kendine Profesyonel Gelişme Stratejileri

Amaç: …. Devamını oku…>>


 17– Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Amaç: …. Devamını oku…>>


 18– Çalışanı Motive Etme Becerileri

Amaç: …. Devamını oku…>>


 19– Değişim Liderliği

Amaç: Değişim nedir? Değişimin doğasını anlayabiliyor muyuz? Değişimin ilkeleri var mıdır? Değişimi başarmanın yolları nelerdir? Değişimin lideri ne tür yeterliklere sahip olmalıdır? Değişimi engelleyen, zorlaştıran ve kolaylaştıran faktörler nelerdir? Okullarımıza yeni bir soluk, güçlü bir vizyon sağlamak için değişimi yönetebilmemiz gerekir. Zira iyi yönetilmeyen değişim teşebbüsleri olduğumuz yerden daha kötüye gitmemize yol açacaktır. Toplam 12 oturumluk Değişim Liderliği eğitiminin ilk oturumunda değişimin temel ilkelerini paylaşacağız. Devamını oku…>>


 20– Etkin Dinleme ve İletişim

Amaç: …. Devamını oku…>>


 21– Yöneticinin Dört Penceresi

Amaç: Okul yöneticileri, okullarındaki aksaklıkları çözmek için sürekli bir uğraş halindedirler. Ancak sorunlara kapsamlı bir yaklaşımla ve doğru pencereden bakılmadığında çözülmüş gibi görünen sorunlar yakın zamanda çok daha büyük sorunlar olarak karşılarına çıkar. Sorunlar çıkmadan öngörüde bulunabilmek, okulu dört farklı pencereden sürekli izlemekle mümkündür. Yöneticinin Dört Penceresi semineri okul yöneticilerine okullarında olup bitenleri farklı perspektiflerden izleme yollarını göstermeyi hedeflemektedir.  Devamını oku…>>


 22– Eğitim Liderliği

Amaç: …. Devamını oku…>>


 23– Kurumsal Sosyal Medya

Amaç: …. Devamını oku…>>


 24– Muhakkiklik ve Soruşturma Teknikleri

Amaç: …. Devamını oku…>>


 25– Yenilikçi Düşünme Teknikleri

Amaç: …. Devamını oku…>>


  26– Okul Yöneticisinin Meslek İlkeleri

Amaç: Okul yöneticiliği, öğretmenlikten ve diğer yöneticiliklerden farklı, kendine özgü kural ve ilkeleri olan disiplinler arası bir görevdir. Bu seminerde okul yöneticilerinin bağlı kalması gereken meslek ilkeleri üç kategoride toplam 30 başlık altında listelen ve neden gerekli olduğu açıklanacaktır.  Devamını oku…>>


 27– Kurum Kültürü Oluşturma

Amaç: …. Devamını oku…>>


 28– Sosyal Psikoloji ve Eğitim Politikaları

Amaç: …. Devamını oku…>>


 29– Okul-Çevre İlişkilerini Yönetmek

Amaç: …. Devamını oku…>>


 30– Bir Organizasyon Olarak Okul

Amaç: …. Devamını oku…>>


31– Okulda Değerler Eğitiminin İlkeleri

Amaç: …. Devamını oku…>>


32– Aday Öğretmen Yetiştirmek

Amaç: …. Devamını oku…>>


34– 21. Yüzyıl Öğretmeni: Ne Bilir Ne Hisseder Ne Yapar? 

Amaç: 21. yy.’da değişen nedir? Öğretmenlik mesleği de değişti mi? Yeni çağda hangi nitelikler öğretmenlik mesleğini tanımlar? Mesleğini icra ederken zorluklarla ve beklenmedik engellerle mücadele eden öğretmen, kendini nasıl yeterli hisseder ve mesleği icra ederken daha huzurlu olur? Bu seminerde öğretmenliğin yeni çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve inançları açıklanacak ve sahip olunan yeterlilikler yeniden sorgulanacak. Devamını oku…>>


36– Yeni Nesli Tanımak: X, Y, Z ve Sonrası

Amaç: Çocuğumuzla iletişim sorunu mu yaşıyoruz? Çocuklarımız teknolojiyi hayatın diğer güzelliklerinden daha mı fazla önemsiyor? Beklentileri ve hedefleri bizden neden farklı? Çocuklarımızın hedefsiz olduklarından mı yakınıyoruz? Kabullenmekte ve zihnimizi yeniden inşa etmemiz gerektiğini içselleştirmekte zorlandığımız bir çağda çocuklarımızı anlamak için bir paylaşım yapacağız. Devamını oku…>>


37– Özel Öğrenciler İçin Uygun Okul Tasarımı

Amaç: …. Devamını oku…>>


38– İletişimde Beden Dili

Amaç: …. Devamını oku…>>


 39– Etkili Konuşma ve Yazma

Amaç: …. Devamını oku…>>


 40– Etkili Teklif ve Sunu Hazırlama

Amaç: …. Devamını oku…>>


 41– Okul Mimarisi: İhtiyaçlar ve Çözümler

Amaç: …. Devamını oku…>>


42– Dünyada Okul Yönetimi ve Yöneticisi

Amaç: …. Devamını oku…>>


43– Oluşturmacılık/Yapılandırmacılık Kuramı

Amaç: …. Devamını oku…>>


44– Protokol Kuralları

Amaç: …. Devamını oku…>>


 45– Teknoloji Liderliği

Amaç: …. Devamını oku…>>


46– Okul Yönetiminde Teknoloji Kullanımı

Amaç: …. Devamını oku…>>


47– Güvenli Okul Ortamı ve Mobbing

Amaç: …. Devamını oku…>>


48– MEB Yeşil Belge ve AB Perspektifi

Amaç: …. Devamını oku…>>


49– Özel Eğitimde Okul Yönetimi

Amaç: …. Devamını oku…>>


50– Eğitim Hukuku

Amaç: …. Devamını oku…>>


51– Etkili Görüşme Teknikleri

Amaç: …. Devamını oku…>>


52– İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı ve Olumlu İmaj Oluşturma

Amaç: …. Devamını oku…>>


53– Motivasyon Artırma

Amaç: …. Devamını oku…>>


54– İnsan Kaynakları Yönetimi

Amaç: …. Devamını oku…>>


 55PISA ve TIMSS Tipi Açık Uçlu Soru Yazma Eğitimi

Amaç: Liseye ve yükseköğretime geçiş için yapılan ulusal sınavların usulleri kadar içerikleri değişikliğe uğramaktadır. Sınavlarda yapılan en önemli değişiklik açık uçlu soruların sorulacak olmasıdır. Ayrıca, birçok kurum uluslararası akreditasyon için öğrencilerinin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmek istemektedirler. PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınav uygulamaları da açık uçlu sorularla ölçme değerlendirme yapmaktadırlar. Bu sebeplerle son günlerde daha fazla gündeme gelen üst düzey bilişsel becerileri ölçmek amacıyla açık uçlu soru yazma yetkinliği öğretmenlerin temel yetkinliklerinden biri olmuştur.


 56– Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi

Amaç:


57 – Maki Gami ile Okulda Süreç Analizi

Amaç: